เงื่อนไขการคืนสินค้า

  1. บริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงินและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  2. กรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า ส่งคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนกล่องพัสดุ ในกรณีที่ตราประทับไม่ชัดเจน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน